Individualita vytváří inovace

Věříme, že integrační kultura práce je klíčem k úspěchu, neboť tak se cítíme my lidé dobře a můžeme pracovat co nejlépe. FERALPI STAHL uvítá a podporuje různorodé týmy a spolupracuje s lidmi s různým zázemím, perspektivami a zkušenostmi. Přitom zajišťujeme, aby bylo zaměstnancům a zaměstnankyním nasloucháno, vážíme si jich a poskytujeme jim perspektivní budoucnost.

Různorodost pro nás znamená být otevřený pro vlastnosti a rozdíly našich zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Neboť pohled na svět, náboženství, pohlaví, věk, sexuální orientace i etnické a národnostní rozdíly vytváří naši společnost. Ve FERALPI STAHL má každý žít svou identitu a přispívat s ní své práci. Tím, že uznáváme naše rozdíly a vážíme si různých potenciálů, vytváříme pracoviště, na kterém mohou všichni lidé pracovat rádi, jednat zodpovědně, dále se rozvíjet.
  

Čtyři ukazatelé inkluze

Skupina Feralpi zakazuje jakékoliv diskriminační jednání, garantuje rovnoprávnost na pracovišti a podporuje inkluzi a jedinečnost. Tento chvályhodný cíl se skládá ze čtyř ukazatelů:

 

 • Globální kultura

  Globální kultura

  FERALPI STAHL má velký zájem o otevřené lidi s různými perspektivami, zkušenostmi a pozadím, které by chtěla podporovat. To zajistí dlouhodobou udržitelnost firmy a tím vzniká flexibilní struktura orientovaná na vývoj.

  Nepřítomnost psychických a mentálních bariér, kulturních předsudků a názorů je základním nástrojem pro otevřené a inkluzivní prostředí, ve kterém není žádná diskriminace a které cílí na uznávání jedinečnost jednotlivců a podporování rozdílů.

 • Rovnoprávnost mužů a žen

  Rovnoprávnost mužů a žen

  Chtěli bychom odvětví, ve kterém přirozeně dominují muži, utvářet inkluzivně a v nadcházejících letech zavádět změny a podporovat rovnoprávnost mezi ženami a muži.

  Chceme razit zvýšenou citlivost našeho vedení, manažerů a manažerek a zaměstnanců a zaměstnankyň, a tak podporovat ženy každého věku, pracovní kariéru v oblasti vědy, techniky a inženýrství. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout tím, že budeme podle různých modelů chránit Work-Life-Blance a zavedeme inkluzivní pracovní prostředí.

 • Inkluzivní vedení

  Inkluzivní vedení

  FERALPI STAHL podporuje vedení, které motivuje své zaměstnance a zaměstnankyně, aby díky své jedinečnosti pracovali co nejlépe, a dbá přitom na politiku orientovanou na výkon.

  Zároveň bychom chtěli naše zaměstnance a zaměstnankyně zapojit do rozvoje pracovních procesů a tím jim poskytnout pocit sounáležitosti se společností.

 • Kolektivní odpovědnost

  Kolektivní odpovědnost

  Všichni, kteří ve a pro FERALPI STAHL pracují, jsou odpovědni za uznávání lidskosti a různorodosti všech osob, se kterými přijdou do styku. Jsou odpovědni za udržování inkluzivního, zdravého pracovního prostředí, ve kterém není místo pro žádný druh diskriminace a šikany. Vyzýváme všechny, aby se zaměřili na možné předsudky. Vše, co děláme, nám připomíná, že všichni jsme lidé, všichni jsme ve své různorodosti jedineční. Pouze spolu můžeme provést změny, které jsou reálné, účinné a především globální.

Download the D&I Policy