1725

byla v prostorách Riesy poprvé vyrobena ocel a železo.

1842

získali bratři Heinrich a Alexandr Schönberg povolení k výstavbě hutí v Riese. Podle anglického vzoru se v pecích tavila ruda a uhlí pomocí parního kladiva na surové železo. Výstavba válcovny umožnila další zpracování oceli.

1849

koupil huť hrabě Einsiedel.

KONEC 19. ST.

sílí význam železniční dopravy a strojírenství, čímž byly rozšířeny oblasti použití. Osy a spojovací desky byly hlavními produkty hutí v Riese. V následně otevřeném závodě na výrobu rour začala výroba svařovaných rour. Díky vhodné poloze v blízkosti lodní dopravy a železnice Drážďany-Lipsko, získala Riesa přední postavení v těžkém průmyslu.

1911

bylo postaveno první evropské dálkové vedení 110-kV z Lauchhammeru do Riesy, které zlepšilo výrobní podmínky v ocelárně.

Do 1945

se průběžně vyráběly nejrůznější ocelářské produkty. Během první a druhé světové války to byly především komponenty zbrojního průmyslu.

Mezi 1945 a 46

je ocelárna zcela demontována, aby mohly být uhrazeny válečné dluhy Sovětskému svazu.

1947

v únoru teče v Riese v železárně a huti první ocel od konce války.

Od 1949 do 1989

hutní závod v Riese je zapojen do plánovaného hospodářství DDR. Huť zajišťuje ambulancí, kulturním domem, sportovištěm a rekreačním objektem sociální a kulturní péči o své zaměstnance a stává se ukázkovým závodem.

1968

založení Feralpi Siderurgica v Lonato, Itálie.

1990

po sjednocení Německa je založena akciová společnost „Stahl- und Walzwerk Riesa AG“ s cílem zachovat stávající pracovní místa. Z důvodu technicky zastaralého vybavení a zániku tradičních odbytišť ve východním bloku se jeví záměry jako beznadějné.

1991

získává italský výrobce oceli Feralpi Siderurgica 230.000 m² pozemků, aby zde vystavěl moderní huť. Stará továrna je téměř kompletně demontována.

1992

Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (ESF) vzniká na historické půdě. Riesa slaví svůj vstup do nové éry hutní výroby. Ta zahrnuje 75 t- pec s elektrickým obloukem - pánvové pece L.F., moderní zařízení na kontinuální lití se 4 linkami a válcovnu tyčí pro výztužné tyče. Celkově vzniká jedno z nejmodernějších zařízení v Evropě s různými nástroji, které splňují aktuální požadavky na ochranu prostředí uvnitř i mimo hutě.

1994

teče v novém výrobním prostoru první ocel.

1995

je uvedena do provozu válcovna. Od této chvíle opouští ocelárny ročně 5000.000 tun betonářské oceli.

1999

založení Elbe-Schrott-Recycling a výstavba nových drtících přístrojů. Tím je zajištěno efektivní a nízkonákladové zpracování šrotu.

2001

se vyrábí cca 600.000 t oceli a asi 480.000 t válcované oceli. Tento proces umožňuje zaměstnat 370 zaměstnanců.

2002

Drátovny začínají s výrobou výkresových a skladových sítí. Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH částečně nahrazuje elektrickou energii směsí kyslíku a zemního plynu. Je zakoupeno zařízení na separaci vzduchu od firmy „Air Liquide“. Nahradí riskantní transport tekutého kyslíku v cisternách.

2003

spojení Elbe-Schrott-Recycling GmbH s Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH.

2004

v Itálii je založen Feralpi Holding S.p.A. Přebírá vedení a správu firem Feralpi v tuzemsku i zahraničí.

2006

instalace nového vstřikování aktivního uhlí. Výrobní paleta drátů je rozšířena o distanční podložky.

2008

Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH vyrábí cca 1.000.000 t produktů s téměř 600 zaměstnanci. Technologie pro udržení čistého ovzduší je Spolkovým ministerstvem pro životní prostřední prohlášena jako nejlepší možná technologie v roce 2009 a následuje první certifikace podle ISO 14001 (environmentální management)

2009

technologie pro udržení čistého ovzduší je Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí prohlášena jako nejlepší možná technologie a následuje první certifikace podle ISO 14001 (environmentální management)

2010

měření dioxinu dosahují nejnižší úrovně v historii firmy.

2011

Zveřejnění prvních nezávislých certifikovaných výsledků udržitelnosti pro sídla firem Riesa a v zahraničí zpracování drátů v Kralupech / Česko a Csepel / Maďarsko. Šrotovací hala je uzavřena v délce 150 m, aby se zredukovaly emise prachu a hluku. Drtička je rovněž uzavřena v kontejneru, čímž se minimalizuje uvolňování prachu.

2012

udělení povolení změn podle § 16 BimSchG k výrobě energie z odpadního tepla při výrobě oceli (výroba páry (30t/h), z 20t páry/h výroba proudu v turbíně ORC- (2,57MW) i.V. s vybudováním parovodu k dodání páry externímu odběrateli (cca 10t páry/h)). Ve stejné roce jsou uvedeny do provozu výkonnější zavlažovací stroje pro silnice a překladiště a nové zametací stroje. Probíhá validace prvního prohlášení k životnímu prostředí podle nařízení EG číslo 1221/2009 (EMAS III) a registrace u evropského rejstříku EMAS všech společností Riesa.
Ve stejném roce slaví Feralpi-Stahl dvacetileté jubileum.

2013

Cena Saska za životní prostředí za zařízení na výrobu páry a energie ESF (generování energie z odpadního tepla E-pece). Práce s veřejností formou informačních kampaní, rozhovory s občany a kulaté stoly.

2014

první certifikace Feralpi Stahl (Riesa) podle normy DIN EN ISO 50001 (energetický management) a udělení povolení změn podle § 16 BimSchG k rozšíření kapacity ocelárny na 1.400.000 t/a a válcovny na 1.200.000 t/a i.V. s mnoha moderními opatřeními, zejména ohledně hluku a vzduchotechniky.

2015

pravidelné zveřejňování výňatků z originálních zpráv ohledně emisí na internetové stránce přispívá ke zlepšení komunikace a transparentnosti.

Od 2017 do 2018

účast Feralpi Stahl na meziodvětvové iniciativě Klimaschutz-Unternehmen (Ochrana klimatu – firmy) - jako první saský podnik za zvláštní přínos ochraně klimatu a životního prostředí a jako průkopník v úsporách energií.

2020

zveřejněno první konsolidační nefinanční prohlášení na dobrovolné bázi v souladu s transparentností a účetnictvím.

2022
FERALPI STAHL celebrates 30 years

and publishes a historical film on the occasion of its 30th anniversary.