Díky „nejlepší dostupné technice“ k efektivnímu čištění zplodin v elektrických hutích dodržuje FERALPI STAHL v Sasku všechny předepsané hodnoty pro emise a dokonce se většinou pohybuje značně pod nimi, některé škodliviny jsou zcela pod limitními hodnotami.

Hlavní emise, které při výrobních procesech v ocelárně a válcovně vznikají, jsou vodní pára, prach, organické a anorganické plyny, těžké kovy a různé organické sloučeniny stejně jako teplo a hluk. Plynné emise jsou mezi jinými skleníkový plyn CO2 a NOX, obzvláště ze zvedacích nístějových pecí. Oxidy síry SO2 jsou na celém místě emitovány na základě používání elektrické energie a zemního plynu jako hlavního nositele energie, ale jejich rozsah není relevantní.

 • Emise z oxidu uhličitého

  FERALPI STAHL jedná s emisemi v souladu s Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (zákon o obchodování s emisemi skleníkových plynů). Pro obchodování s povolenkami na emise CO2 je relevantní elektrická ocelárna s pomocným zařízením a válcovna za tepla s instalovanou pecí pro přihřívání.

  Od roku 2017 jsou tyto emise CO2 na nízké úrovni. Důvodem jsou výrazně vyšší čistota používaného šrotu, optimalizace procesů na elektrické peci a s tím související využití uhlíkatého materiálu a přímé využití ještě horkých sochorů ve válcovně.

 • Emise dusíku

  Emise dusíku jsou již léta na velmi nízké úrovni, a to díky zdokonalování procesů a lépe řízené dodávce zemního plynu do elektrické pece a pece se zdvihací nístějí. Také zvýšené přímé používání sochorů ve zdvižných nístějových pecích přispívá ke snížení emisí, protože se tím šetří zemní plyn.

 • Emise prachu a dioxinů / furanů

  Nejdůležitější emise způsobené ocelářským procesem vznikají při procesu vsázky a tavení a také při manipulaci se struskou ve výrobní hale. Při výrobě se pohybujeme již léta pod limitní hranicí ohledně vzniku dioxinů a furanů (o více než 80 procent), nebo je jejich množství trvale udržováno na velmi nízké úrovni.

  Na závěr, 99,9 procent veškerého prachu, oxidu a furanů produkovaných při výrobě oceli je odfiltrováno odprašovacím systémem FERALPI STAHL. Tato separace odpovídá v současnosti „nejlepší dostupné technologii“ čištění spalin v elektroocelárnách. Tato technologie byla zahrnuta jako reference do aktuálního seznamu BREF-Liste Evropské unie pro železářský a ocelářský průmysl.

  Celý systém odprašování ocelárny je trvale monitorován záznamem všech relevantních procesních parametrů. Na komínech jsou nainstalována zařízení pro neustálé měření emisí, která monitorují čistý plyn unikající do atmosféry. Bylo rovněž zavedeno oficiální dálkové monitorování emisí.

  Společnost FERALPI STAHL se zavázala omezovat takzvané prachové emise, například pravidelným čištěním a vlhčením ulic, uzavřením kritických oblastí, jako vyklápěcí a chladicí oblast strusky z elektrické pece.

 • Emise hluku

  Ať už jde o výrobní procesy, dodávky nebo zpracování šrotu: v ocelárně existují velmi různé zdroje hluku. Velkou výzvou pro FERALPI STAHL je blízkost obytných oblastí.

  Aby bylo možné přesně určit a klasifikovat existující zdroje hluku, vytvořila společnost FERALPI STAHL podrobný registr hluku, který vytváří digitální obraz závodu se všemi zdroji hluku. Je průběžně aktualizován. V koordinaci s úřady jsou přijímána vhodná opatření ke snížení hluku – například stavební opatření proti hluku, jako je uzavírání střešních otvorů a uzavírání hlučných strojů při zpracování drátů. V neposlední řadě je v pracovních pokynech přesně stanoveno otevírání a zavírání vrat ve výrobních prostorách, manipulační a přepravní procesy související s výrobou, provozní doby protihlukových systémů atd.

  Tím by měla být hluková zátěž v přilehlých obytných oblastech co nejnižší.